Lidový dům v Polné

O nás

Lidový dům v Polné

Lidový dům je víceúčelovým domem, který je ve vlastnictví spolku Lidový dům v Polné. Nachází se v v památkově chráněné lokalitě v těsné blízkosti hlavního polenského Husova náměstí a chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

V budově Lidového domu je sál s jevištěm a balkónem, přísálí, vestibul, šatna - klubovna a příslušenství. V suterénu se nachází farní klub a v patře je byt.

Na původní zahradě Lidového domu jsou volejbalové a tenisové kurty a hřiště na plážový volejbal. Spolu s kabinami pro volejbal a dvorcový tenis a s posilovnou tvoří areál plně využívaný spolkem SLAVOJ POLNÁ z.s.

V současné době je Lidový dům hlavně využíván pro společenské, vzdělávací a sportovní účely. Jedná se o plesy, svatby, rodinné oslavy, akce pro děti a mládež, soutěže, divadelní představení, taneční, přednášky, koncerty, besedy s občany apod. Sál je využíván i jako tělocvična pro spolky Orel jednota Polná a Kolpingova rodina Věžnice i občany, neorganizované v žádných spolcích či jiných organizacích.

(Více o využití LD)

Významnou akcí je každoroční přehlídka pěveckých souborů dětí a mládeže Cantate Domino Polná.

Z důvodů získání finančních prostředků pro údržbu a opravy objektu je Lidový dům využíván i komerčně k poměrně oblíbeným a občany využívaným prodejním akcím různých firem.

Lidový dům v Polné, spolek

Lidový dům v Polné, spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 360, a bylo mu přiděleno IČ: 48460656. Jeho činnost je dána stanovami, které vymezují poslání spolku jako vlastníka a správce Lidového domu sloužícího ke sdružování osob pro činnost náboženskou, kulturní, vzdělávací, sociální, charitativní, tělovýchovnou a sportovní a všestranně společenskou.

Lidový dům je v současnosti otevřen všem občanům, kteří ho chtějí využívat ve vší slušnosti a k dobrým a užitečným účelům.

Vedení města Polná činnost Lidového domu v Polné, spolku oceňuje a také ji každoročně finančně podporuje ze svého rozpočtu, čehož si vážíme a moc děkujeme!

Z historie Lidového domu v Polné

Záměr pořídit v Polné dům se zahradou pro sdružování občanů římskokatolického náboženství vznikl v 30. letech 20. století. Pro ten účel byl založen spolek Lidový dům v Polné.

Uskutečnění záměru umožnila paní Marie Pallová, která pro tento záměr darovala svoji zemědělskou usedlost včetně polností. Projekt se realizoval organizační i finanční zásluhou zdejšího katechety P. ThDr. Jana Poříckého za velkého přispění polenských farníků. Dům však byl brzy po svém vybudování v době 2. světové války využíván k jiným účelům, např. jako výzbrojna a byl velmi poničen.

Obroda společnosti po válce byla v Polné spojená se společenským životem v Lidovém domě, který organizovala zejména lidovecká mládež, již zmíněný katecheta Pořícký a děkan Říha, který se před tím vrátil z koncentračního tábora. Po násilné změně politických poměrů v Československu v r. 1948 došlo direktivně i ke změně účelu využití Lidového domu. Lidový dům opět přestal sloužit svému účelu. Byl využíván řadou organizací, např. jako sklad a byl opět značně poškozen.

Ku prospěchu nejen budovy přešel po roce 1956 areál Lidového domu do vlastnictví sportovců, kteří ho postupně ve spolupráci s ochotnickými divadelníky a za přispění polenských výrobních závodů opravili a spolu s polenskou základní školou užívali.

Po další změně politických poměrů v naší vlasti v roce 1989 byl Lidový dům předán tělovýchovnou jednotou Slavoj Polná dohodou původnímu vlastníkovi: spolku Lidový dům v Polné.

Před tím původní a dosud žijící členové činnost spolku obnovili a přijali nové členy. Zpočátku Lidový dům i nadále využívali sportovci TJ Slavoj a Základní škola v Polné jako tělocvičnu, a to až do doby, než byla dostavěna velká tělocvična v Domě dětí a mládeže v Polné, která svými rozměry podstatně více vyhovovala sportovním účelům, např. volejbalistům.

Oddíl judo se přestěhoval do, k tomuto účelu lépe vyhovujících, prostor sálu hasičské zbrojnice a Základní škola v Polné začala využívat nyní městskou tělocvičnu, dříve tělocvičnu odborného učiliště.

Spolek Lidový dům si váží korektního jednáni spolku SLAVOJ POLNÁ z.s. a umožňuje této organizaci bezplatné užívání venkovního sportovního areálu za Lidovým domem.

Polnosti darované spolku Lidový dům v Polné paní Marii Pallovou, jejichž výtěžek měl zčásti financovat provoz Lidového domu, si stát ponechal. Ve vlastnictví spolku tak zůstal dům v Jeronýmově ulici, č.p. 106 a přilehlé pozemky bývalé zahrady, nyní tenisové kurty a hřiště na plážový volejbal.

Lidový dům může být nyní využíván v souladu s přáním našich předků, kteří ho postavili.

Dokumenty a formuláře ke GDPR

Kudy k nám


Lidový dům se nachází v památkově chráněné lokalitě v těsné blízkosti hlavního polenského Husova náměstí a chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
Organizace Lidový dům v Polné, spolek
Adresa
Jeronýmova 106
Polná
58813
48460656
Oficiální web polidum.polna.cz

Kontakt

Milan Horský
předseda spolku
Mgr. Zbyněk Wasserbauer
místopředseda spolku
Ing. Pavel Novák
poradce spolku
Blanka Horská
správce

Navštivte také: