Lidový dům v Polné

O nás

Lidový dům v Polné

Lidový dům je víceúčelovým domem, který je ve vlastnictví spolku Lidový dům v Polné. Nachází se v v památkově chráněné lokalitě v těsné blízkosti hlavního polenského Husova náměstí a chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

V budově Lidového domu je sál s jevištěm a balkónem, přísálí, vestibul, šatna - klubovna a příslušenství. V suterénu se nachází farní klub a v patře je byt.

Na původní zahradě Lidového domu jsou volejbalové a tenisové kurty a hřiště na plážový volejbal. Spolu s kabinami pro volejbal a dvorcový tenis a s posilovnou tvoří areál plně využívaný spolkem SLAVOJ POLNÁ z.s.

V současné době je Lidový dům hlavně využíván pro společenské, vzdělávací a sportovní účely. Jedná se o plesy, svatby, rodinné oslavy, akce pro děti a mládež, soutěže, divadelní představení, taneční, přednášky, koncerty, besedy s občany apod. Sál je využíván i jako tělocvična pro spolky Orel jednota Polná a Kolpingova rodina Věžnice i občany, neorganizované v žádných spolcích či jiných organizacích.

(Více o využití LD)

Významnou akcí je každoroční přehlídka pěveckých souborů dětí a mládeže Cantate Domino Polná.

Z důvodů získání finančních prostředků pro údržbu a opravy objektu je Lidový dům využíván i komerčně k poměrně oblíbeným a občany využívaným prodejním akcím různých firem.

Lidový dům v Polné, spolek

Lidový dům v Polné, spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 360, a bylo mu přiděleno IČ: 48460656. Jeho činnost je dána stanovami, které vymezují poslání spolku jako vlastníka a správce Lidového domu sloužícího ke sdružování osob pro činnost náboženskou, kulturní, vzdělávací, sociální, charitativní, tělovýchovnou a sportovní a všestranně společenskou.

Lidový dům je v současnosti otevřen všem občanům, kteří ho chtějí využívat ve vší slušnosti a k dobrým a užitečným účelům.

Vedení města Polná činnost Lidového domu v Polné, spolku oceňuje a také ji každoročně finančně podporuje ze svého rozpočtu, čehož si vážíme a moc děkujeme!

Z historie Lidového domu v Polné

Záměr pořídit v Polné dům se zahradou pro sdružování občanů římskokatolického náboženství vznikl v 30. letech 20. století. Pro ten účel byl založen spolek Lidový dům v Polné.

Uskutečnění záměru umožnila paní Marie Pallová, která pro tento záměr darovala svoji zemědělskou usedlost včetně polností. Projekt se realizoval organizační i finanční zásluhou zdejšího katechety P. ThDr. Jana Poříckého za velkého přispění polenských farníků. Dům však byl brzy po svém vybudování v době 2. světové války využíván k jiným účelům, např. jako výzbrojna a byl velmi poničen.

Obroda společnosti po válce byla v Polné spojená se společenským životem v Lidovém domě, který organizovala zejména lidovecká mládež, již zmíněný katecheta Pořícký a děkan Říha, který se před tím vrátil z koncentračního tábora. Po násilné změně politických poměrů v Československu v r. 1948 došlo direktivně i ke změně účelu využití Lidového domu. Lidový dům opět přestal sloužit svému účelu. Byl využíván řadou organizací, např. jako sklad a byl opět značně poškozen.

Ku prospěchu nejen budovy přešel po roce 1956 areál Lidového domu do vlastnictví sportovců, kteří ho postupně ve spolupráci s ochotnickými divadelníky a za přispění polenských výrobních závodů opravili a spolu s polenskou základní školou užívali.

Po další změně politických poměrů v naší vlasti v roce 1989 byl Lidový dům předán tělovýchovnou jednotou Slavoj Polná dohodou původnímu vlastníkovi: spolku Lidový dům v Polné.

Před tím původní a dosud žijící členové činnost spolku obnovili a přijali nové členy. Zpočátku Lidový dům i nadále využívali sportovci TJ Slavoj a Základní škola v Polné jako tělocvičnu, a to až do doby, než byla dostavěna velká tělocvična v Domě dětí a mládeže v Polné, která svými rozměry podstatně více vyhovovala sportovním účelům, např. volejbalistům.

Oddíl judo se přestěhoval do, k tomuto účelu lépe vyhovujících, prostor sálu hasičské zbrojnice a Základní škola v Polné začala využívat nyní městskou tělocvičnu, dříve tělocvičnu odborného učiliště.

Spolek Lidový dům si váží korektního jednáni spolku SLAVOJ POLNÁ z.s. a umožňuje této organizaci bezplatné užívání venkovního sportovního areálu za Lidovým domem.

Polnosti darované spolku Lidový dům v Polné paní Marii Pallovou, jejichž výtěžek měl zčásti financovat provoz Lidového domu, si stát ponechal. Ve vlastnictví spolku tak zůstal dům v Jeronýmově ulici, č.p. 106 a přilehlé pozemky bývalé zahrady, nyní tenisové kurty a hřiště na plážový volejbal.

Lidový dům může být nyní využíván v souladu s přáním našich předků, kteří ho postavili.

Dokumenty a formuláře ke GDPR

Kudy k nám


Lidový dům se nachází v památkově chráněné lokalitě v těsné blízkosti hlavního polenského Husova náměstí a chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
Organizace Lidový dům v Polné, spolek
Adresa
Jeronýmova 106
Polná
58813
48460656
Oficiální web polidum.polna.cz

Kontakt

Eva Hobzová
předseda spolku
604 307 043
Mgr. Zbyněk Wasserbauer
místopředseda spolku
723 378 048
Ing. Pavel Novák
poradce spolku
724 170 336
Blanka Horská
správce
603 324 103

Navštivte také: